آدینه

نوید آمدنت را در باور بلورینم نهاده ام،
تو خواهی آمد؛
همچنان که بهار می آید و تو بهار جاودانه ای ، آنگاه که سیاهی رخت بر بندد و سحر از مشرق دلها سر زند.
تو خواهی آمد؛
و قامت سروهای خم شده راست خواهند شد و راستی درست …
تو خواهی آمد؛
و ما تجلی سبز هستی را در گرمای نگاه مهربانت خواهیم سرود….
تو خواهی آمد؛
و اگر می دانستم که از کدامین سو می آیی ، پیامبر گلها را به بهترین سرزمینها بشارت می دادم…
الهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر