انگشتها برای که جوهری می شوند»۵«

01.jpg
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست …