بدون شرح

با اهل درد
شرح غم خود نمی‌کنم!
تقدیر قصه‌ی دل من
نا شنیدن است…
– – –
پی‌نوشت:
۱٫ چه در حلقه‌ی رندان در آمده باشی چه نه
بدان که دل ما با یاد زنده است و بوی بلال و صدای موج و تصویر کفش‌های نوئی که روی شن‌ها فرو می‌شد.
۲٫ مخاطب خاص دارد!