تا روز انتخاب (و تو ای جوانمرد بگو از کدامین قبیله ای؟)

سیاسی نویسی ِ این چند شب اخیر، آمار بازدید ما را به دو هزار و خورده ای رساند و دوستان ِ پی گیر ِ این صفحات را به وجد آورد و من را نیز. ولی من دوست تر می دارم با همان همراهان دیده و نادیده و شناخته و ناشناخته ی سابق، حرف دلی بزنم تا با میهمانان این چند روزه، حرف پولیتیک!
بقول شیخ اجل؛ گل همین پنج روز و شش باشد/ وین گلستان من همیشه خوش باشد!
این چند پست سیاسی اخیر اما در اجابت توقع دوستانی نوشته شد که متعجب بودند از دیدن جای خالی ما در یارگیری های انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی و ادای دِینی که بلکه کمک کند برای انتخاب بهترین و صالح ترین و مردم یار ترین و بی غل و غش ترین، از جمع ده نفره ی حضرات نامزدان نمایندگی شهر.
وَ مَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (بقره۸۵)
و خدا از آنچه می اندیشیم و از آنچه می کنیم غافل نیست…