زنده ی زیادی یا زیادی ِ زنده!

– گفتی بابات چند سالش بود که شهید شد؟
– ۲۴
– خب! تو الان چند سالته؟
– ۲۷-۲۸
– این یعنی اینکه سه چهار ساله زیادی زنده ای! نه؟