سر رسید

امسال هیچ کدام از سر رسیدهائی که برایم آمد را برای خودم برنداشتم. خواستم امسالم سر رسید نداشته باشد.
خسته شده ام از این که، سال به سر برسد و سررسیدهایم به صفحه ی بیست و نهم اسفند… اما انتظار به سر نرسد!
بقول شاعر؛
ایام هجر به سر گشت و زنده ایم هنوز
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود!