قربانی

وعده ی عاشق خسران زده ی ماه خدا
عصر روز عرفه، صحن حسین، کرب و بلا

یا مَن فَدا اسماعیلَ مِنَ الذبح بذبحٍ عظیم.
یا مُنزِلَ «ک.ه.ی.ع.ص»