مجلس تنهائی

مجلس نهم: رونمائی از بهشت
حسین گفت « همه ی شما فردا کشته می شوید. و از شما یک تن هم نمانَد. »
گفتند « الحمدلله که ما را به یاری کردنِ تو بنواخت و به کشته شدن با تو گرامی داشت. »
پس حسین دعا کرد و گفت « جَزاکُمُ اللهُ خَیرا. خدا شما را جزای نیکو دهد. » و با آنها گفت که « سر بلند کنید! »
سر بلند کردند و جای و منزلِ خود را نگریستند و حسین می گفت « ای فلان، این منزلِ توست و ای فلان، این خانه ی توست. »
کتاب آه
صفحه ی دویست و شصتم.