وداعیه ؛ با چند روز تاخیر

جویند همه هلال و من ابرویت
گیرند همه روزه و من گیسویت
از جمله ی این دوازده ماه تمام
یک ماه مبارک است و آن هم رویت …
یک هفته از جشن بزرگ سپاس می گذشت و من هنوز خمار آن باده سربسته بودم…
امروز تازه باورم شد که رمضان … باز! رفته است.