پلکان آسمان

AVINI___12.jpg
این روزهابرای من بوی شهادت رابا خود دارد.
شهادت امیر خوبی ها ،صیاد دلهای عاشق شهیذ صیاد شیرازی و یاذ ونام سیذ شهیدان اهل قلم که به تعبیر آقا((یادش غالبا با من است))
و شهادت تو ؛توئی که نمی شناختمت….