یاد استاد

15.jpg
اردی بهشت فصل زیبائیها ، رستنهای دوباره و جلوه سبز سبزینه های طبیعت است.
زیبائی رستنهای دوباره و جریان طراوت بهاری در شریان افسرده زمین خسته از یخبندان زمستان..
اردی بهشت انقلاب، عطر زیبای دیگری نیز دارد،شمیم روح افزائی بنام مرتضی مطهری؛
استادی که از سر انگشتان عرفان و از جاری نو اندیشی اش روح صیقلی می شود و دل شیدا…کلامی که از عمق فطرت پاکش می تراوید،آفتابی بود که بر یخبندان فکر و اندیشه جاهلیتهای نو می تابید و روحی تازه بود در کالبد ایدئولوژی های پویای شیعه جعفری.
و اعتراف کرد آن کوردل دو چهره که من سر او را نشانه رفتم که او اندیشه و فکر را نشانه می رفت ؛ و او معمار اندیشه های نو بود در کویر جاهلیتهای اولی. واو کسی بود که بذر اندیشه را در ذهن ماپاشاند و بذر اندیشه مطهر اوست که امروزدرختی شده تنومند که امروز و هر روز در جان ما ریشه می دواند و تناور می شود…
روز زیبای معلم ؛ یادروز شهادت سرخ و سبز استاد شهید بر معلمان ، اسطوره های زیبای آموختنیها مبارک.
روح پدرم شاد که فرمود به استاد
فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ

دیدگاه ها

Comments are closed.