دل نامه

۶۲/۱/۲۲

امروز، بیست و دومین سال تجلی سرخ و آسمانیت،ملکوت رشادتها و کرامتها را نورباران کرده است.گو اینکه ملائک را می بینم که فوج فوج، ارمغان سبزآزادی و رادمردیت را نثار زمینیان مهبوط می کنند که تو تجلی بعثت دیگر باره انسانی در عصر غفلتهای هزار تو؛ وپنجره ای که بهشت خدا از آن پیداست. سلام …

این عید سعید،عید حزب

این عید سعید،عید حزب الله است دشمن زشکست خویشتن آگاه است چون پرچم جمهری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است دوازدهم فروردین،تجلی با شکوه عطیه آُسمانی جمهوری اسلامی بر تارک انقلاب اسلامی تهنیت.