دل نامه

مرد صالحی که یک روز قدم زد در این سرزمین به خلوص

نام چمران برای آنها که او را ندیده اند،تصویر مبهمی است از کسی که درس و دانشگاه را رها کرد و جنگید؛تن به تن،سلاح بدست. او سالها در لبنان با بچه های مدرسه ی جبل عامل زیست و.زیستن را آموخت، و جنگید و جنگیدن را آموخت ، و عاشق شد و عشق ورزیدن را آموخت. …

یاد استاد

اردی بهشت فصل زیبائیها ، رستنهای دوباره و جلوه سبز سبزینه های طبیعت است. زیبائی رستنهای دوباره و جریان طراوت بهاری در شریان افسرده زمین خسته از یخبندان زمستان.. اردی بهشت انقلاب، عطر زیبای دیگری نیز دارد،شمیم روح افزائی بنام مرتضی مطهری؛ استادی که از سر انگشتان عرفان و از جاری نو اندیشی اش روح …

۶۲/۱/۲۲

امروز، بیست و دومین سال تجلی سرخ و آسمانیت،ملکوت رشادتها و کرامتها را نورباران کرده است.گو اینکه ملائک را می بینم که فوج فوج، ارمغان سبزآزادی و رادمردیت را نثار زمینیان مهبوط می کنند که تو تجلی بعثت دیگر باره انسانی در عصر غفلتهای هزار تو؛ وپنجره ای که بهشت خدا از آن پیداست. سلام …

این عید سعید،عید حزب

این عید سعید،عید حزب الله است دشمن زشکست خویشتن آگاه است چون پرچم جمهری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است دوازدهم فروردین،تجلی با شکوه عطیه آُسمانی جمهوری اسلامی بر تارک انقلاب اسلامی تهنیت.