ماه: آگوست 2007

اقلیم قبله

دلم از هیچ میلرزد، دل یار است پندارى‏ به مویى بسته صبرم، نغمه‏ى تار است پندارى‏ امروز جمعه است .دوازدهم مرداد ماه سال یکهزارو سیصد و هشتاد و شش خورشیدی. کمتر از ده روز دیگر ، انگار قرارست میهمان شهر رسول و اقلیم وحی و قبله باشم. شراب ، با من افسرده جان چه خواهد …