تا روز انتخاب (دیروز! امروز. فردا؟)

دی روز آن همه شهید در یک «جبهه» جا شدند!
امروز ۳۰ رزمنده که آن همه شهید را به چشم دیده اند در «این همه جبهه» جا نمی شوند…
حالا این که بلبشوی متحدان و پایداران و ایستادگان و حامیان و منتقدان و معتدلان تهران است…
درد بزرگتر در شهر ۳۰۰۰۰۰ نفری ماست که ۳ رزمنده ی هم سنگر ِ دیروز، امروز در یک «جبهه» نمی گنجند! و معلوم نیست فردای پس از انتخابات متوسل کدام منطق خواهند شد در توجیه یک کاسه نشدنشان با هم رزمی که چهار سال قبل، همه شان سنگ او را به سینه می زدند… و جمع شده بودند زیر علم حمایت از او!
دوستی کِی آخر آمد؟
دوستداران را چه شد؟

دیدگاه‌ها

بخش دیدگاه‌ها بسته شده است.