ماه: سپتامبر 2006

انتخاب

پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم پدر: اما دختر مورد نظر من ، دختر بیل گیتس است پسر: آهان اگر اینطور است ، قبول است   پدر به نزد بیل گیتس می رود و می گوید: پدر: برای دخترت شوهری سراغ …