ماه: آوریل 2017

صادق عاشق

بهار بود و بهشتی‌ترین ماهش؛ اردی‌بهشت که خدا او را به پدر و مادرش داد. بهار بود و بهشتی‌ترین ماهش؛ اردی‌بهشت که نشست پای سفره‌ی عقد دختری که دوستش داشت و رسید به آرزویش که می‌خواست همسرش سیده باشد و او بشود داماد صدیقه‌ی طاهره. و بهار بود که رفت. و بهار بود و اردی‌بهشت …

هستیم بر آن عهد که بستیم

می‌گویند خاک سرد است و سردی می‌آورد. دیده‌ایم که داغ‌ها، دردها، دریغ‌ها و حسرت‌ها و جاهای خالی، یکی دو سه ماه و سال که ازشان بگذرد، سرد می‌شوند. فراموش می‌شوند. رنگ می‌بازند. کمرنگ می‌شوند و از یاد می‌روند… . تا بوده همین بوده که هیجانِ اتفاق که خوابید، کم‌کم داغش هم سرد شود و جایش …

از ۶۲/۱/۲۲ تا ۹۶/۱/۲۲

می‌گویند هر سی و چند سال یک‌بار، تقویمِ قمری به قرینه‌ی اینکه سالش ده روز از سالِ شمسی کمتر است، یک دور، دورِ تقویم شمسی می‌گردد و عهد، این اتفاق و این حُسن اتفاق باید در مثل امسالی که این همه مناسبت برای من دارد می‌افتاد… . اینکه ورق تقویم طوری بچرخد که ۲۲ روز …

هواداران

هر انتخاباتی در هر سایزی، نامزدهائی دارد که کسانی دانسته و ندانسته، دورشان را می‌گیرند که در اصطلاح عامه، به این صنف از مردم، هوادار می‌گویند. هواداران، عمدتا مردمانی هستند متعصب و پای کار که اکثر قریب به اتفاق‌شان هیچ چشم داشت ریالی و سیاسی و عنوانی از کسی که دورش را گرفته‌اند و برایش …

نیاز به دیده شدن

به هر تقدیر، در کشوری که بنا روی مراجعه به آراء مستقیم و غیرمستقیم مردم نهاده شده است، انتخابات یکی از بایدهای غیرقابل چشم‌پوشی است و نامزدی در انتخابات، از مسلمات و بایدهای انتخابات. یعنی انتخابات بدون حضور داوطلبانی بیش‌تر از عدد کرسی‌های نمایندگی معنی نخواهد داشت و برگزار نخواهد شد. الغرض، در انتخابات پیشِ …