خانه ای بر روی تار

Israeil down.jpg
آنانکه جز از خدای ذوالجلال تکیه گاهی برگزینند، عنکبوتی را می مانند که از تار نازک خود خانه سازد و سست بنیاد ترین خانه ها، خانه ی عنکبوت است. اگر(!!!) بدانند…*
دیدید که راست می گفت:
اسرائیل از خانه ی عنکبوت سست تر است!
*. سوره ی مبارکه ی عنکبوت. آیه ی یکّم

دیدگاه ها

 1. majid

  فکر کنم چند سال یا قرن گذشته
  هی ما می گوییم
  و
  همیشه خواهند گفت
  وکسی هم نمی آید
  و خدا را برای خود معرفی می کنند
  هر که بود و هر که شد
  خوب خورد و نوشید رفت
  وما مانده اییم به تهمانده هایش را می چسبانند

Comments are closed.