این عید سعید،عید حزب

emam03.jpg
این عید سعید،عید حزب الله است
دشمن زشکست خویشتن آگاه است
چون پرچم جمهری اسلامی ما
جاوید به اسم اعظم الله است
دوازدهم فروردین،تجلی با شکوه عطیه آُسمانی جمهوری اسلامی بر تارک انقلاب اسلامی تهنیت
.