آقای پپسی کولا !

آقای پپسی کولا !
کاری کنید که غزه در محاصره کامل است
آقای فانتا !
تو کاری کن
که زمزم الحرمین
کاری نمی کند
اهرام مصر!
خدای معبد آمون!
خوابگزاران اعظم
کاری کنید
که من خواب سه مار سیاه دیده ام
که مغز سیصد و شصت و پنج روز را
در سینی ماه
می بردند بر سر
خواب سیصد و شصت و پنج ستاره خونی
و خواب نیل
که با ساطور
سیصد و شصت و پنج تکه شد
من خواب یوسف را دیدم
در چاه نفت
افتاده بود
و تاجران دلار بر سر چاه
فریاد می زدند:
– هفتاد سنت بالا!
– دو دلار کم!
علی رضا قَزوِه

پی نویس:
غزه، تکرار همیشه ی شعر و شعور تاریخی ماست که در همیشه ی تکرار فریاد می زنیم؛ «کل یوم عاشوراء»